بانک قوامین - شعبه فریدن - کد 10140

  • اصفهان - فریدن - بلوار طالقانی - روبروی ستاد فرماندهی