پارسا

  • مدیر - گیتی تقی زاده
  • آذربایجان شرقی - تبریز - خسروشهر - خ. امام - جنب مرکزبهداشت 2