علوم پزشکی تهران - دانشکده پرستاری و مامایی

  • تهران - منطقه 6 - بلوار کشاورز - جنب بیمارستان امام خمینی - ک.پ : 1419733171