بانک قوامین - شعبه دکتر صادقی سیرجان - کد 9427

  • کرمان - سیرجان - بلوار دکتر صادقی - تقاطع تامین اجتماعی و چهارراه موحدی