ثامن الائمه - شعبه قاآنی نو - کد 83

  • فارس - شیراز - قاآنی جنوبی - نرسیده به فلکه ارتش
  • ،