بانک قوامین - شعبه هنرستان

  • همدان - همدان - میرزاده عشقی - جنب فرهنگ (ژاندارمری)
  • ، ،