کارخانه هوافیلتر مرکزی

  • مدیر - داریوش قارنگی
  • البرز - طالقان - جاده شهرک هرنج