سایپایدک - کد 1611

  • مدیر - محمدکاظم عموجعفری
  • تهران - منطقه 6 - سیدجمال الدین اسدآبادی (یوسف آباد) - خ. جهان آرا - ک. 55