ثامن الائمه - شعبه خضری - کد 230

  • خراسان جنوبی - قائنات - خضری دشت بیاض - بلوار امام