شهرداری منطقه 15

  • تهران - منطقه 15 - خاوران - م. بسیج - نرسیده به خیابان افسریه - ک.پ : 1779814843
  • ،
کلمات کلیدی :

ادارات

|

اداره

|

سازمان

|

سازمان ها

زیرمجموعه‌ی :

شهرداری تهران - ادارات و سازمان های شهرداری
زیرمجموعه‌ها :

شهرداری منطقه 15 - مدیریت پسماند - مناطق و نواحی شهرداری
شهرداری منطقه 15 - ناحیه 1 - مناطق و نواحی شهرداری
شهرداری منطقه 15 - ناحیه 2 - مناطق و نواحی شهرداری
شهرداری منطقه 15 - ناحیه 3 - مناطق و نواحی شهرداری
شهرداری منطقه 15 - ناحیه 4 - مناطق و نواحی شهرداری
شهرداری منطقه 15 - ناحیه 5 - مناطق و نواحی شهرداری
شهرداری منطقه 15 - ناحیه 6 - مناطق و نواحی شهرداری
شهرداری منطقه 15 - ناحیه 7 - مناطق و نواحی شهرداری
شهرداری منطقه 15 - ناحیه 8 - مناطق و نواحی شهرداری
شهرداری منطقه 15 - کد 1501 - دفتر خدمات الکترونیک شهر
شهرداری منطقه 15 - کد 1502 - دفتر خدمات الکترونیک شهر
شهرداری منطقه 15 - کد 1504 - دفتر خدمات الکترونیک شهر
شهرداری منطقه 15 - کد 1506 - دفتر خدمات الکترونیک شهر
ارزیابی