وزارت امور خارجه - ش. 2

  • مدیر - محمدی
  • تهران - منطقه 1 - باهنر (نیاوران) - خ. آقایی - جنب معاونت آموزش وزارت خارجه - ک.پ : 19367