ثامن الائمه - شعبه خرمدره

  • زنجان - خرمدره - بلوار بهشتی - روبروی پارک ملت