سما - ش. 4

  • مدیر - علی رضا مجیدی
  • تهران - منطقه 5 - بزرگراه آبشناسان (ایرانپارس) - خ. شقایق - ک. 16
  • ،