شرکت تعاونی شرق آذر اوجان

  • مدیر - عباس سلیمی قره بابا
  • آذربایجان شرقی - بستان آباد - امام
ارزیابی