کارخانه گلستان

  • گلستان - گرگان - ولی عصر - خ. عدالت سیزدهم - ساختمان قائم - ط. سوم