دادسرای ناحیه 25 - ویژه امور محجورین و سرپرستی

  • تهران - منطقه 6 - ایرانشهر - نرسیده به خیابان کریمخان زند - پ. 235 - ک.پ : 1584753511
ارزیابی
درخواست نصب قیم برای محجور اکبر افشاری اصغر : درخواست نصب قیم برای محجور اکبر افشاری
درخواست نصب قیم برای محجور اکبر افشاری به ش ش 2971 متولد تهران سال 1354/04/11 فرزند محمد افشاری ش ش 1401 و شماره پرونده 9409980237900884 با ردیف فرعی یک - شعبه 49 حقوقی مستقر در دادسرای سرپرستی
درخواست نصب قیم برای محجور مریم عبادی اصل هادی : درخواست نصب قیم برای محجور مریم عبادی اصل
درخواست نصب قیم برای مریم عبادی اصل فرزند فرج اله به شماره پرونده 9509982708300007 به شماره فرعی یک شعبه 13 دادیاری سرپرستی ناحیه25