دکتر سیدجواد هاشمیان (جراحی عیوب انکساری)

  • تهران - منطقه 3 - پاسداران - نبش خیابان دشتستان 5 - ساختمان 148 - ط. چهارم - واحد 14 و 15 - ک.پ : 1947834973
مستقردر :

بیمارستان بینا - بیمارستان تخصصی چشم پزشکی
بیمارستان نگاه - بیمارستان تخصصی چشم پزشکی
ارزیابی