نوا

  • مدیر - محمد خدابخش
  • تهران - منطقه 10 - خوش جنوبی - بین کمیل و محبوب مجاز - جنب بنگاه درخشان
ارزیابی
سوال؟ امیر : سوال؟
سلام هنر جوی زیر شش سال هم می پذیرید؟
پذیرش هنرجو محمد : پذیرش هنرجو
پذیرش هنرجوی زیر شش سال به شرایط فیزیکی، هوش و استعداد هنرجو دارد و می بایست مورد بررسی قرار گیرد.