مرکز بهداشت شرق - 12بهمن

  • تهران - منطقه 15 - خاوران - خ. ذوالفقاری (اتابک) - نبش میدان میثم - جنب پایگاه مالک اشتر - ک.پ : 1776915381
  • ،