ثامن الائمه - شعبه صفا - کد 130

  • لرستان - بروجرد - صفا - روبروی درمانگاه اعتماد سپاه