ثامن الائمه - شعبه حاجی آباد - کد 222

  • فارس - استهبان - حاجی آباد - خ. امام خمینی