گسترش صنعت کاربردی آپادانا - شعبه 2

  • شهر ری - شمس آباد - بزرگراه خلیج فارس (تهران قم) - کیلومتر 45 - روبروی درب شهرک صنعتی شمس آباد - تدارکات صنعتی کاوه
ارزیابی