شرکت سردخانه توچال

  • مدیر - رشیدی - عسگری
  • قزوین - قزوين - جاده قدیم قزوین - بعد از سه راهی پلی وینا - روبروی توانبخشی
ارزیابی