کارخانه طلوع غرب (سرکه صهبا)

  • قزوین - البرز - شهر صنعتی البرز - حکمت هشتم