کارخانه آویژ

  • مدیر - حسن ناهید
  • فیروزکوه - شهرک صنعتی
کلمات کلیدی :

نخ

|

نساجی

|

تولیدنخ

ارزیابی