ثامن الائمه - شعبه ایرانمهر - کد 269

  • گلستان - گرگان - ایرانمهر - تقاطع حافظ و فردجهان