تابا (کفش)

  • آذربایجان شرقی - تبریز - جاده تهران - کیلومتر 5 - کوی نمایشگاه بین المللی قدیم - درب 50
ارزیابی