توان بخار

کارخانه

ایران - تهران - اسلام شهر - احمدآباد مستوفی - بلوار ابوالقاسم - خ. صنوبر دوم (جنوبی) - پ. 389
ارزیابی
برای شما چی بخریم سید جمال الدین : برای شما چی بخریم
اینکه گفتید اگر از شما نمی خریم برای شما بخریم<br/>چی بخریم ؟ از کی بخریم ؟ برای چی بخریم ؟
کالای با کیفیت شرکت : کالای با کیفیت
بهترین و با کیفیت ترین وسیله برای هر ایرانی
حضور محترم جناب سید جمالالدین بهشتی شرکت : حضور محترم جناب سید جمالالدین بهشتی
کالای با کیفیت بخرید از سازندگان معتبروقابل اعتماد که کالای خود را مطابق اصول می سازند<br/>اطلاعات کامل ارائه میدهند تا امکان مقایسه واقعی برای هر خریدار ممکن باشد بخرید وبالاخره برای ساختن ایرانی آباد وبرای صرفه جویی در منابع ملی وهمینطور رعایت احکام دینی که اصراف را حرام بر شمرده بخرید <br/>