شرکت طارق

  • مدیرعامل - هومن چهارده چریک
  • خوزستان - اهواز - شهرک حمل و نقل کالا - پ. ۳۰
  • ،