سرپرستی اورژانس تهران

  • تهران - منطقه 11 - جمهوری - تقاطع خیابان فلسطین و ابوریحان
  • ،