ثامن الائمه - شعبه میدان ولی عصر - کد 242

  • فارس - آباده - م. ولی عصر