خیام

  • آذربایجان شرقی - تبریز - شمس تبریزی - روبروی بیمارستان علوی
  • ،