شرکت فرا فولاد سپهر رادین نیلگون اسپاهان (فرافولاد اصفهان)

  • مدیر - حمیدرضا اثنی عشری
  • اصفهان - اصفهان - شهرک صنعتی امیرکبیر - بلوک 23 - پ. 11 - ک.پ : 8195144993