تیپاکس - شعبه فرودگاه

  • مدیر - کاظم فارش قشونی
  • رباط کریم - جنب گمرک تجاری فرودگاه - ترمینال کارگو - پ. 56
  • ،