دکتر مسعود متصدی زرندی

  • تهران - منطقه 6 - خالداسلامبولی (وزرا) - نرسیده به خیابان بهشتی (عباس آباد) - ک. سوم - پ. 28
مستقردر :

بیمارستان امیراعلم - بیمارستان تخصصی گوش و حلق و بینی
بیمارستان دی - بیمارستان
ارزیابی