کارخانه پردیران

  • مدیر - فرمانبرداری
  • البرز - کرج - رجایی شهر (گوهردشت) - بین خیابان دهم و یازدهم
ارزیابی