منطقه 5 مخابراتی - شهیدبختیاری

  • تهران - منطقه 20 - شهر ری - باقرشهر - ایستگاه پل
  • ، ،