ثامن الائمه - دفتر حوزه کرمان

  • کرمان - کرمان - چمران - نبش بانک صادرات - طبقه فوقانی