شرکت ققنوس رایانه غرب

  • مدیر - سیدزاهد ابراهیمی
  • کردستان - سنندج - مولوی - جنب حروفچینی کتیبه نوپرداز - ش. 55