جاوید - نمایندگی کنکو کانادا

  • مدیر - بهزادنیا
  • فارس - شیراز - دروازه اصفهان - ک. جاوید
  • ،