ثامن الائمه - شعبه طالقانی - کد 150

  • مرکزی - اراک - طالقانی - روبروی کوچه آبشار