عبدی

  • آذربایجان شرقی - تبریز - 17 شهریور جدید - بین باغشمال و طالقانی - روبروی برج آذربایجان