کارخانه صنیع بافت

  • قزوین - البرز - شهر صنعتی البرز - امیرکبیر غربی