مرکز خود اشتغالی معلولین

  • تهران - منطقه 4 - استادحسن بنا (مجیدیه) شمالی - م. ملت