پاسگاه رزکان

  • شهریار - رزکان - م. نماز
ارزیابی