تهران - دانشکده حقوق و علوم سیاسی - موسسه تحقیقات علوم جزایی و جرم شناسی

  • مدیر - سیدمحمد حسینی
  • تهران - منطقه 6 - انقلاب - دانشگاه تهران - دانشکده حقوق و علوم سیاسی - ساختمان جدید - ط. دوم - ک.پ : 1417614411