بانک ملی - اداره مرکزی

  • تهران - منطقه 12 - فردوسی - روبروی سفارت آلمان - ادارات مرکزی بانک ملی - اداره حوزه مدیریت
  • ،