دولت علی خان معیرالممالک

  • تهران - منطقه 12 - خیام - خ. بهشت - خ. انصاری
ارزیابی