مرحوم آقاسیدهاشم طالب زاده

  • تهران - منطقه 12 - جمهوری - خ. مظفری - خ. حسین آقا
ارزیابی