کارخانه افرابافت

  • قزوین - البرز - شهر صنعتی البرز - حکمت پنجم
  • ،